Namikoshi Shiatsu Europa

Namikoshi Shiatsu Europa

Panama

NAMIKOSHI Shiatsu Panamá

ESCUELA JAPONESA DE SHIATSU DE PANAMAjplq (1)

Calle Principal – La Paz de Chamane
Panamá

INSTRUCTOR INTERNACIONAL
Pablo López Quintana
www.shiatsupanama.com
En facebook

Tel.: 3453743 6559 14796852 9020

1 IMG_9334 (1)

Namikoshi Shiatsu Europa © 2014 Calle Joaquín Bau 2,local 28036 Madrid SPAIN :+34 913 457 124 E-mail:info@namikoshishiatsueuropa.com